میلیون سال تکامل به کام موجودی خیالی به نام خدا

داستان مسخره پیامبران و انسانهای ورشکسته و روان پریش را همگان میدانند

خیلی مسخره تر آنکه میلیون ها سال تکامل و  اتفاقات طبیعت در ماندگاری بهترین انواع موجودات و رسیدن به دنیایی که هم اکنون در آن زندگی میکنیم را به نام موجود خیالی به نام خدا بنگاریم

انسان هم میلیون ها سال بدنیا آمده مثل همه دیگر موجودات و هیچ خدایی هم در کار نبوده و مسخره تر پیامبران و موجودات فرصت طلبی که فاقد توانایی درک سیستم طبیعت بودند و بدلیل ناتوانی وجود موجودات و انسان به خدای دانا و عادل منصوب کرده و خود را راحت کردند. همانطور که بدلیل نادانی همه پیامبران رعد و برق و زلزله را بدلیل خشم خدایان میدانستند چون قادر به درک علت آنها نبودند ولی همکنون هیچ بشری شک ندارد که دلیل رعد برق و صدا بدلیل تخلیه بار الکتریکی در ابرها میباشد و هیچ  خدا و جانوری در آن دخیل نیست

هرچه علم پیشرفت میکند احمقانه بودن حرفهای  پیامبران و کتب آسمانی پیشتر مشخص میشود و دست شیادانی چون   محمد عبدالله راهزن بی سواد که در سن 40 سالگی به فکر قدرت و جاه طلبی ولی ناتوان همچون دیوانه تنها در غار تاریک مینشست و توهمات خود را به الله به خورد مردم میداد، مردم نادانی که تنها خدا بهترین توجیه برای پاسخ جوابهای سوالات آنها بود.

اختراع خدا تنها مرهمی بود برای ترس و نادانی انسان که توسط آن خدا برای زندگی هدف تعریف میکنیم و خود را جاودانه فرض میکنیم و بدین ترتیب آرامش میگیریم و به خود تلقین میکنیم که بله هدف دنیا تعالی انسان و معاد زندگی جاودانگی انسان است

البته خودمان هم میدانیم که اینها اراجیفی بیش نیست

انسان هم همانند دیگر موجودات بدنیا میاید و تولید مثل میکند و سپس پیر شده و می میرد . مثل تمام موجودات دیگر که بدنیا میایند و تولید مثل میکنند و سپس پیر و نابود میشوند

دنیای ما براساس این سیستم میلیونها سال است که تکامل را ادامه و چرخه تولد و تولید مثل و مرگ را ادامه میدهد

قوه جنسی قویترین غریزه در بدن است تا وظیفه تولید مثل را در هر شرایطی انجام دهد

این چرخه فقط یکی از میلیارد حالتی است که اتم ها و مولکولها در کنار هم میتوانند داشته باشند همانند یک تاس که در توالی میلیون ها بار پرتاپ همگونه حالت ممکن را به خود میگیرد

Advertisements