آیا مردان هم مانند زنان نقطه جی دارند ؟

G-Spot vs. P-Spot

پاسخ این سوال بلی است

جی اسپات در زنان داخل واژن است و عاملی است که وقتی با آنها جماع واژنال انجام میدهید به ارگاسم میرسند

باور غلط این است که فقط زنان با تحریک نقطه جی میتوانند به ارگاسم برسند در حالیکه مردان دارای این نقطه حساس هستند که به آن پی اسپات گفته میشود

P-Spot

داخل معقد است و با تحریک آن ارگاسم بسیار عمیقی به مردان دست میدهد ، اگر شما به صورت خود ارضایی یا یه کمک همسر درست این کار را انجام دهید شاهد ارگاسم عمیقی و مقداری زیادی منی خواهد بود

یک مرد قادر است حتی بدون تماس با آلت و فقط با تحریک پی اسپات به ارگاسم متعدد برسد

البته این کار نیاز به تمرین و ممارست زیادی دارد شما میتوانید از دکتر سکس تراپی بخواهید که به طور عملی کار را نشان شما دهد 

البته مردان دارای دو نقطه پی هستند که یکی داخلی است که در بالا به آن اشاره شده و دومی خارجی است که در منطقه بین  پشت بیضه ها تا معقد وجود دارد

ویژگی نقطه پی در مردان ارگاسم خیلی عمیق و مکرر است که حتی از لذت بی حد ممکن است از هوش رفته و بخواب عمیقی فرو روند

از آنجا که بسیاری از مردم نمیدانند که چگونه پی اسپات را تحریک کنند متخصصین پزشکی برای دسترسی و تحریک آسانتر پی اسپات نیز وسایل متنوعی اختراع کرده اند

که جدید ترین طرح عمومی آن به شکل زیر است

pspot2

البته این ابزار دوکاره است و دونقطه پی را هم داخل و خارج همزمان تحریک میکند و انواع یک کاره آن نیز قابل ابتیاع است 

که به شکل زیر تحریک را در دونقطه انجام میدهد

pspot

P-Spot

به رنگ آبی در شکل مشخص است و این دستگاه در این مورد هردو نقطه را تحریک میکند

البته این کار نیاز به تمرین و ممارست زیادی دارد شما میتوانید از دکتر سکس تراپی بخواهید که به طور عملی کار را نشان شما دهد 

بله مردان هم میتوانند بدون تحریک آلت به ارگاسم برسند

Advertisements