مردان خلافت اسلامی آخرین سنگر در مقابل زنان

سکس و زیبایی آن نهایت ندارد

ایران کشور مسلمان است ولی

ایران تنها جماعتی است که در عین حالی که مردان آن هر گناهی را مرتکب میشوند  مثل عرق خوری ، خیانت ، استمناء ، سکس بدون خطبه و … ولی دست از دین اسلام برنمیدارند و زنانشان هم دلقک وار حجاب میپوشند، یکی شال ، یکی لچک ، یکی کلاه و روسری یکی چادر نیمه ، یکی چادر تمام بدون روبنده  لاکن دست از اسلام نمیشویند ولی هیچکدام از اعراب مسلمان اینگونه عمل نمیکنند …

این اسلام است که توسط ایرانیان تقلبی به گروگان گرفته شده است ، مثل 90% اسامی عربی است ، قسم و خطبه عقد و مراسم همه عربی است و غیره

پس اسلام چه دارد که هزارگان سال است که گسترش یافته ؟

اسلام را مردان عرب برای تسلط بر زنان و غارت منابع کشورهای دیگر بنا کردند و هزار سال است که به پیش میروند

اما

ایران تنها کشور اسلامی است که مردان برای سیطره بر زنان ایرانیان را به اسلام مجبور میکنند . برای این ملت فرصت طلب اسلام منفعت بزرگی دارد و آن هم ابزاری برای اربابی بر زنان است که براحتی زنان را با آن به اسارت در میاورند و تحقیر میکنند که همواره برای مرد لذت بخش است

در شرایط مساوی مرد با زن هیچگاه برابر نیست ، این زن است که همیشه خواهان دارد و این مرد بیچاره است که عطش غریزی خود باید  برای جلب توجه یک زن به هر در رو دیواری بزند  و حقارت های که زنان به آنان تحمیل میکنند تن دردهند . نمونه آن در کشورهای آزاد است که مردان در آن در مقام چهارم بعد از زن و بچه و سگ قرار دارد. چرا ؟ چون زن اینگونه میخواهد و خوشحال میشود. زن میگوید اگر مرا میخواهی باید سگ یا گربه مرا هم دوست داشته باشی . مرد که همواره اسیر شهوت غریزی خود است مجبور به قبول آن است . اینگونه مقام مرد بعد از حیوانات قرار میگیرد.

آزادی و زیبایی زنان همواره مرد را به زانو در میاورد و این موجود که طبق غریزه باید شهوتش را ارضا کند

در طول صد سال از آزادی زنان ، مردان زمین تا آسمان با مرد ایرانی تفاوت پیدا کرده اند.. زنان در غرب به وفور و روز افزون براحتی به شوهر خود میگویند که برای شب شنبه مثلا چگونه مردی جوان با آلت کلفت برای آنها پیدا کند. جالب آنکه خود شوهر هم با کمال افتخار این کار را انجام میدهد. این سبک زندگی آنقدر لدت بخش و هیجان انگیر و سکسی است که دیگر نمیتوان از آن به سادگی جدا شد. این یعنی عشق و سکس دو چیز جدا از هم است و درحالیکه زن و مرد عاشق هم هستند ولی هنوز نیاز به سکس و تنوع را دنبال میکنند و زن در جلوی شوهر و همراه با شوهر با زن معاشقه و سکس میکنند و در نوع اولیه آن زن و شوهر با زن و شوهر دیکری رابطه سکس دارند،  این نکته خیلی مهم است

این همان نکته ای است که اسلام تمام پاشنه آشیل آن روی آن است

چگونه ؟

اسلام برای مقابله با شهوت بی پایان زن و کنترل آن  ، ختنه زنان ، سنگسار و شلاق و اعدام را برای زن  شوهردار باب کرد ولی به مرد اجازه تنوع را با صیغه داد. غیرت مرد را تعالی بخشید و مرد  و تعصباتش را محکمتر ساخت ،  ناموس ، با غیرتی ، ریاست مردان را باب کرد

این کلک محمد پیامبر که روش بسیار هوشمندانه ای بود تاثیر شگرفی داشت و دین اسلام را جاودانه کرد

حال توسط قوانین اسلامی مردان در ایران همه جوره بر زنان سوارند و از آنها کام میگیرند و اگر زنان حرفی بزنند طبق قانون اسلام به فناک میروند

چهار همسری صیغه و بردگی جنسی همه در اسلام برای لذت مرد پیش بینی شده و این است دلیل بقای دینی با قوانین هزاره پیش 

سکس کلید پیشروی اسلام است حتی بهشت با وعده های سکس گروهی با حوریان همین منظور را تداعی میکند

مردان ایرانی که همیشه باهوشترین در تشخیص منافع شخصی هستند این متاع گرانبها را هیچگاه رها نمیکنند و آن اسلام است

اگرچه در خفا همه گونه گناه میکنند ولی زن صیغه وعقد و خطبه و آخوند را رها نمیکنند

این جماعت فرصت طلب همیشه بر ایران حاکم بوده و هستند ، بازاریان ورزشکاران دولت مردان دانشجویان و کسبه خرد و درشت و سربازان و نظامیان همگی در مقابل قوانین مرد سالار اسلامی که آزادی عمل آنها را بی نهایت و آزادی زن را کاملا سلب میکند خوشنود هستند اینها همان داعشیان هستند که حتی شاه ایران را هم به زانو درآورد. چون شاه به زن آزادی میداد این است خط قرمز اسلام مرد ایرانی در مقابل زنان که هیچگاه آنرا معامله نمیکنند