چگونه بر استرس غلبه کنیم

سالیانه میلیون ها نفر به دکتر روشناس مراجعه میکنند تا حالشان بهتر شود. روح و جسم فرسوده و شکسته است و بدلیل تعالیم دینی دچار گمراهی است

دکترهای روشناس هم برای آنها نخسه تجویز میکنند و داروهای آرامش بخش میدهند و توصیه میکنند که استرس نداشته باشند

گاهی ساعتها با دکتر حرف میزنند و دکترها پول کلانی هم بابت مشاوره میگیرند جالب این است که اکثر این افراد بعد از مراجعه به دکتر و جلسات مشاوره به جایی که مشکلشان رفع شود، شرایط روحیشان بهتر که نه بلکه بدتر میشود

اگر فرض کنیم مردم نادان از اوج ناآگاهی و یا حماقت حرفهای این دکترهای روانشاس را باور میکنند درحالیکه همه دکترها توصیه میکنند که مثبت فکر کنید و از استرس دور باشید ولی همه میدانیم که نمیتوان از استرس دور بود. تعالیم دینی هم سعی میکنند که آرامش روح را با توهمات مابعدالطبیعه و دین و مذهب و عزاداری و گریه التیام ببخشند و با این حقه مردم نادان را سرگرم کنند. اما جالب آنکه هیچگدام از این دکترهای نادان نسخه طبیعی و حقیقت را نمیدانند که بگویند و آن را مخفی میکنند

هرگاه روز بدی داشته و اگر افسرده هستید و با دائما استرس دارید راه چاره در بدن خود شماست

چگونه ؟

o-ORGASM-facebook[1]

جواب سکس است

مردان و زنان برای ارامش روحی و جسمی نیاز به قرص و دارو و مواد شمیمایی ندارند بدن انسان نیاز به سکس دارد همانند نیاز به غذا و اکسیژن

حماقت فرهنگ ایرانی اسلامزده تا ریشه مغز آنها را خورده و خشکانده است . مذهب همواره وحشیانه سکس را به محاق برده تا انسان را به بردگی دین درآورد

سکس درمانی یک راه اصلی برای درمان فشارهای روانی و استرس است

نسخه ای که در هیچ کجای ایران داده نمیشود

آلت زن و آلت مرد هردو نیاز به سرویس و توجه دائمی دارد

o-ORGASM-FACTS-facebook[1]

هرگاه در زیر فشارهای روحی یا استرس قرار دارید سعی کنید از کسی کمک بگیرید که بتواند به شما سکس دهد و یا حتی ماساژ به همراه استمناء در پایان

خواهید دید که چگونه جسم و روح شما به آرامش میرسد و احساس غنای فکری و جسمی در صورت شما پدیدار میشود. زمان کافی برای آن بگذارید مثل یک شب تا صبح . از ارضا شدن نترسید هرچه بیشتر بهتر . شریک شما بهتر میتواند شما را کمک کند البته اگر بداند که چگونه شما را در اوج نگه دارد تا روح شما صیقل یابد. توجه کنید که هدف ارضا شدن سریع نیست زمان پروسه ارضا شدن است که باعث رضایت و آرامش روح و جسم شما میشود. استمناء ممکن از فیزیکی شما را ارضاء کند ولی روحا کمک زیادی نمیکند. خانم ها همیشه بهتر میتوانند در این پروسه به هم کمک کنند این مسئله در مورد آقایان هم صادق است orgasm-inc[1]